Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn geldig op het gebruik van Reviewbird. Reviewbird wordt geacht te zijn gebruikt bij het bezoeken van het platform Reviewbird.nl.

Inhoud van de website en ervaringen
Reviewbird is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud die gepubliceerd is door gebruikers. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijke voor de informatie die zijn delen op het platform. De inhoud van de website wordt met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Door het gebruik van derden kunnen wij garantie bieden ten aanzien van:

Een bedrijf beoordelen
Het beoordelen van een bedrijf op Reviewbird gebeurt aan de hand van het geven van een cijfer: 1 tot-en-met 5. Bij het plaatsen van een beoordeling wordt geacht dat de gebruiker garandeert dat:

Beoordelingen verwijderen/blokkeren
Reviewbird behoudt het recht om zonder opgaaf van reden een review te verwijderen en/of af te schermen, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot een recht op schadevergoeding.

Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid van Reviewbird voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten. Reviewbird is niet aansprakelijk voor geleden schade, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Reviewbird. In dit geval de aansprakelijkheid beperkt is tot een vergoeding van de directe schade van maximaal EUR 100,-.